การนับวันทำงาน

การนับวันทำงาน

การนับเวลาและวันทำงาน

นัดรถ 06.00 ใช้รถได้ถึงเวลา 18.00 น.

นัดรถช่วงเวลา 7.00 -12.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 20.00 น.

นัดรถช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 22.00 น

นัดรถช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 24.00 น

เวลาเริ่มที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด คิดค่า OTชั่วโมงละ 150 บาท (OTเป็นของคนขับครับ)

กรณีเดินทางไกลกลางคืน

คนขับรถต้องได้รับการพักทุกๆๆ 4 ชม เมือถึงจุดหมาย เช่น เชียงใหม่ คนขับต้องได้รับการพักไม่น้อยกว่า 4 ชม

ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง

วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน

ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดนัดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท

ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 01.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่ม

อีกในอัตราเท่ากับ 1 วันทำงาน

เวลาข้างต้นเป็นเวลาเป็นการตั้งไว้ตามมาตรฐานบริการรถเช่า ทางเราบริการแบบเป็นกันเองเวลาไปและกลับ

เราพอเปลี่ยนแปลงกันได้โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกันและดุนพินิจของพนักงานขับรถ (OTเป็นของคนขับครับ)