ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ผู้ให้เช่า

 ผู้เช่า

ไม่แจ้งรายละเอียดให้หมด เช่น
สถานที่จะไป มีสัตย์เลียงไปด้วย
จำนวนผู้โดยสารที่ไป มีสิ่งของที่ใหญ่ๆ
กลับก่อนเวลาที่ตกลงกัน
กลับช้ากว่าเวลาที่ตกลงกัน
ไม่ช่วยรักษาความสะอาด
บนตำนิพนักงานขับรถตลอดเวลา
ใช้งานเกินกว่าตกลงกัน