เงื่อนไขการเช่ารถตู้

เงื่อนไขการเช่ารถตู้

เงื่อนไขการเช่ารถตู้


ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด

ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ ยาเสพติด หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย

ห้ามนำสิ่งของที่ติดไฟ หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นรถโดยเด็ดขาด

การขับรถของพนักงาน โดยจะมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

กรณีรับ - ส่ง ต้องแจ้งที่รับส่งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทางและจะรับส่งตามรายทางที่ผ่านเท่านั้น ไม่รับส่ง

ผู้โดยสารนอกเส้นทางที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบาง เวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น

อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

ค่าน้ำมันเช่ารถตู้ - ทางด่วน - ทางพิเศษในการเช่ารถตู้


พนักงานจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังมาจากบ้าน ทุกครั้ง

ผู้เช่ารถจะต้องเติมให้เต็มถังอีกครั้งหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

ค่าผ่านทางด่วน ค่าที่จอด ผู้เช่ารถ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

การนับเวลาและวันทำงาน


นัดรถ 06.00 ใช้รถได้ถึงเวลา 18.00 น.

นัดรถช่วงเวลา 7.00 -12.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 20.00 น.

นัดรถช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 22.00 น

นัดรถช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 24.00 น

เวลาเริ่มที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด คิดค่า OTชั่วโมงละ 150 บาท (OTเป็นของคนขับครับ)


กรณีเดินทางไกลกลางคืน


คนขับรถต้องได้รับการพักทุกๆๆ 4 ชม เมือถึงจุดหมาย เช่น เชียงใหม่ คนขับต้องได้รับการพักไม่น้อยกว่า 4 ชม

ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง

วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน

ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดนัดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท

ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 01.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชย

ค่าบริการเพิ่มอีกในอัตราเท่ากับ 1 วันทำงาน

เวลาข้างต้นเป็นเวลาเป็นการตั้งไว้ตามมาตรฐานบริการรถเช่า ทางเราบริการแบบเป็นกันเองเวลาไปและกลับเราพอเปลี่ยนแปลงกันได้โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกัน

และดุนพินิจของพนักงานขับรถ (OTเป็นของคนขับครับ)